Zespół XIII

18/09/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematykaZespół XIIIa

Kataliza asymetryczna: zastosowanie chiralnych kwasów Lewisa i Brønsteda w syntezie organicznej

 

Kierownik:

prof. dr hab. Jacek Młynarski
e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl

Doktorat – Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2000
Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2000
Nagroda Prezesa Rady ministrów za Prace Doktorską, 2001
Post-doc, MPI, Mülheima.d. Ruhr, Germany, 2001-2002 (Prof. Alois Fürstner)
Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldt na Badania za Granicą, 2001
Habilitacja – Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2006
Profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2008)
Profesor w Instytucie Chemii Organicznej PAN
Edytor Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly (2008-2012)
Nagroda III Wydziału Polskiej Akademii Nauk (Nagroda im. Włodzimierza Kołosa), 2007
Członek Editorial Board of Referees ARKIVOC (od 2008)
Członek Organic Division w EuCheMS (od 2014)
Członek Rady Naukowej POLPHARMA
Członek International Advisory Board of of EurJOC

Realizowane granty:

TEAM FNP – (2017-4/38) New organocatalytic strategies: towards drugs and bioactive compounds

OPUS NCN – ( 2017/27/B/ST5/01111 ) Zinc instead of noble metals: enantioselective reduction and carbon-carbon bond forming reactions promoted by zinc complexes

Diamentowy Grant – Robert Pawłowski – ( DI2017 001947 ) Badania tandemowych procesów organo- i fotokatalitycznych

Piotr Szcześniak, Olga Staszewska-Krajewska and Jacek Mlynarski, „Total Asymmetric Synthesis of (+)-Asenapine.”, Org. Biomol. Chem., 2019, Accepted Manuscript

2018

Stanek, F.; Pawłowski, R.; Mlynarski, J.; Stodulski, M. „Visible‐Light‐Mediated α‐Oxygenation of 3‐(N,N‐Dimethylaminomethyl)‐Indoles to Aldehydes”, Eur. J. Org. Chem 2018

Banachowicz, P.; Mlynarski, J.; Buda, S. , „Intramolecular tandem seleno-Michael/aldol reaction: a simple route to hydroxy cyclo-1-ene-1-carboxylate esters.”, J. Org. Chem. 2018

Stefaniak, M.; Łopatkiewicz, G.; Antkowiak, M.; Mlynarski, J., „Stereocontrolled Synthesis of Oleanolic Saponin Ladyginoside A Isolated from Ladyginia Bucharica.”, Carbohydr. Res. 2018, 258-259, 35-43.

Baś, S.; Kusy, R.; Pasternak-Suder, M.; Nicolas, C.; Mlynarski, J.; Martin, O., „Total Synthesis of Pipecolic Acid and 1-C-Alkyl 1,5-Iminopentitol Derivatives by way of Stereoselective Aldol Reactions from (S)-Isoserinal.”, Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 1118-1125.


2017

Szcześniak, P.; Staszewska-Krajewska, O.; Furman, B.; Mlynarski, J. ” Solid supported Hayashi-Jorgensen Catalyst as an Efficient and Recyclable Catalyst for Asymmetric Michael Addition Reaction” Tetrahedron: Asymmetry 2017, 28, 1765-1773

Łopatkiewicz, G.; Buda, S.; Mlynarski, J. „Application of the EF and GH Fragments to the Synthesis of Idraparinux” J. Org. Chem. 2017, 82, 12701-12714

Dudek, A.; Mlynarski, J. „Iron-Catalyzed Nitro-Mannich Reaction” J. Org. Chem. 2017, 82, 11218-11224

Szcześniak, P.; Staszewska-Krajewska, O., Furman, B., Mlynarski, J.” Asymmetric Synthesis of Cyclic Nitrones via Organiocatalytic Michael Addition of Aldehydes to Nitroolefins and Subsequent Reductive Cyclization Chemistry” Select 2017, 2, 2670–2676

Konieczny, P.; Michalski, Ł.; Podgajny, R.; Chorazy, S.; Pełka, R.; Czernia, D.; Buda, S.; Mlynarski, J.; Sieklucka, B.; Wasiutyński, T. ” Self-Enhancement of Rotating Magnetocaloric Effect in Anisotropic Two-Dimensional (2D) Cyanido-Bridged MnII–NbIV Molecular Ferrimagnet” Inorg. Chem. 2017, 56, 2777–2783

 

Spis Publikacji w PDF

Adiunkci:

Joanna Rode  

Asystenci:

Robert Bujok  

Aleksandra Butkiewicz  

Patrycja Gołębiowska  

Marcin Górecki  

Karol Michalak  

Oskar Popik  

Maciej Stodulski  

Piotr Szcześniak

Chemicy:

Alicja Dziedzic  

Doktoranci:

Filip Stanek  

Robert Pawłowski  

Tomasz Podlewski  

Łukasz Włoszczak  

Joanna Jaszczewska-Adamczak

Studenci:

Tematyka badań:

Badania grupy koncentruje się na stereokontrolowanej syntezie organicznej wybranych produktów naturalnych oraz projektowaniu nowych katalizatorów wykorzystywanych w syntezie asymetrycznej. Nasze aktualne zainteresowania badawcze dotyczą asymetrycznej reakcji aldolowej prowadzonej w środowisku wodnym z wykorzystaniem kompleksów metali oraz cząsteczek organicznych. Opracowywanie nowych strategii z obszaru tzw. greenchemistry jest również jednym tematów badawczych naszego zespołu.

Wykorzystanie katalizy inicjowanej światłem w syntezie organicznej

Celem naszych badań w tym obszarze jest opracowanie nowych transformacji inicjowanych światłem z udziałem procesów kokatalitycznych w syntezie związków karbonylowych i heteroaromatycznych. Prowadzone badania obejmują zarówno rozwój nowych metodologii jak również ich wykorzystania w syntezie związków naturalnych. W ostatnich latach, obserwuje się coraz większe zainteresowanie zastosowaniem światła widzialnego, jako inicjatora reakcji w syntezie organicznej. Tego typu reakcje w odróżnieniu od standardowych reakcji redoks, nie potrzebują stechiometrycznej ilości utleniacza lub reduktora i przeprowadzane są w łagodnych warunkach laboratoryjnych.

Kierownik:

Dr inż. Mateusz Woźny
e-mail: mateusz.wozny@icho.edu.pl

Magisterium – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008
Nagroda PTCh im. Janiny Janikowej, 2009
Mazowieckie Stypendium Doktoranckie, 2009
Stypendium „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza”, 2011
Grant NCN 2011/01/N/ST5/05560, 2011-2013
Doktorat – Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2014

Realizowane granty:

NCN SONATA 2017/26/D/ST5/00361, “Synthesis and properties of zwitterionic rotaxanes and molecular switches”

Tematyka badań:

Maszyny molekularne: synteza i badania katenanowych i rotaksanowych przełączników molekularnych

Zespół prowadzi syntezę i badania urządzeń molekularnych, w szczególności katenanowych i rotaksanowych przełączników molekularnych. Tego rodzaju syntetyczne struktury, choć zbudowane z zaledwie setek atomów zdolne są do wykonywania określonych ruchów mechanicznych na żądanie operatora. Pionierskie dokonania w tej dziedzinie zostały uhonorowane Nagrodą Nobla w 2016 r., dla profesorów Stoddarta, Sauvage’a i Feringi. Inspiracją dla rozwoju syntetycznych urządzeń molekularnych są naturalne nanomaszyny, obecne zarówno w eukario-, jak i prokariotycznych komórkach organizmów żywych.
Celem aktualnie realizowanego projektu badawczego jest synteza i zbadanie pierwszych zwitterjonowych (jonoobojnaczych) rotaksanów, w których ładunek dodatni zlokalizowany jest wewnątrz osi rotaksanowej, zaś ujemny na mechanicznie i trwale związanym z nią makrocyklu. Unikatowy motyw strukturalny z udziałem zarówno wiązania mechanicznego, pi-pi stakingowego, wodorowego, jak i jonowego, zostanie wykorzystany do konstrukcji rotaksanów mogących funkcjonować jako przełączniki molekularne sterowane potencjałem elektrochemicznym i zmianami pH środowiska.

Publikacje:

2018

Woźny, M. „One-Pot Synthesis of Tetraazamacrocyclic Complexes from the Arnold Salt”, Synthesis, 2018

Woźny, M.; Więckowska, A.; Trzybiński, D.; Sutuła, S.; Domagała, S.; Woźniak, K. „[3]rotaxanes composed of two dibenzo-24-crown-8 ether wheels and an azamacrocyclic complex”, Dalton Transactions, 2018

2017

Woźny, M.; Tomczyk, K. M.; Wawrzyniak U. E. „Efficient nucleophilic substitution in self-assembled monolayer of dithiol on gold Chemistry of Heterocyclic Compounds”, Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2017

Tomczyk K. M.; Woźny, M.; Domagała, S.; Więckowska, A.; Pawłowska, J.; Woźniak, K.; Korybut-Daszkiewicz, B. „Rotaxanes composed of dibenzo-24-crown-8 and macrocyclic transition metal complexing tetraimine units”, New Journal of Chemistry, 2017

2014

Woźny, M.; Pawłowska, J.; Tomczyk, K. M.; Bilewicz, R.; Korybut-Daszkiewicz, B. „Potential-controlled rotaxane molecular shuttles based on electron-deficient macrocyclic complexes,Chemical Communications, 2014

Woźny, M.; Pawłowska, J.; Osior, A.; Świder, P.; Bilewicz, R.; Korybut-Daszkiewicz, B. „An electrochemically switchable foldamer – a surprising feature of a rotaxane with equivalent stations”,Chemical Science, 2014

2013

Woźny, M.; Mames I.; Korybut-Daszkiewicz, B. „Synthesis of non-symmetrically substituted tetraimine macrocyclic complexes of copper(II) and nickel(II)”,Inorganica Chimica Acta, 2013

Mames, I.; Wawrzyniak, U. E.; Woźny, M.; Bilewicz, R.; Korybut-Daszkiewicz, B. „Neutral bis-macrocyclic nickel(II) and copper(II) complexes as π-donor receptors”,Dalton Transactions, 2013

2012

Małecka, J.; Mames, I.; Woźny, M.; Korybut-Daszkiewicz, B.; Bilewicz, R. „Pseudorotaxane based on tetraazamacrocyclic copper complex and dibenzocrown ether”, Dalton Transactions, 2012

Domagała, S.; Małecka, J.; Michałowicz, A.; Mames, I.; Kamieński, B.; Woźny, M.; Bilewicz, R.; Korybut‐Daszkiewicz, B.; Woźniak, K. „Flexible Mono‐ and Bis‐tetraazamacrocyclic Complexes of Copper and Nickel Stabilizing Different Oxidation States”, European Journal of Inorganic Chemistry, 2012

2009

Wawrzyniak, U. E.; Woźny, M.; Mames, I.; Pałys, B.; Korybut-Daszkiewicz, B.; Bilewicz, R.„Interactions of dithiolated tetraazamacrocyclic copper(II) and nickel(II) complexes self-assembled on gold electrodes with π-electron deficient molecules in solution”, Dalton Transactions, 2009

2008

Wawrzyniak, U. E.; Woźny, M.; Kowalski, J.; Domagała, S.; Maicka, E.; Bilewicz, R.; Woźniak, K.; Korybut‐Daszkiewicz, B., Neutral Nickel(II) and Copper(II) Tetraazamacrocyclic Complexes as Molecular Rods Attached to Gold Electrodes
Chemistry – A European Journal, 2008

No Comments