Zespół I

13/12/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematykaZespół Ib

Spektrometria mas

 

Kierownik:

prof. Witold Danikiewicz
e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

Doktorat, 1984 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Staż podoktorski, 1987-1988 Indiana University, Bloomington, USA
Habilitacja, 1999 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 2005

Realizowane granty:

Slodek, A; Maron, A; Pajak, M; Matussek, M; Grudzka-Flak, I; Malecki, JG; Switlicka, A; Krompiec, S; Danikiewicz, W; Grela, M; Gryca, I; Penkala, M „Luminescent-Substituted Fluoranthenes-Synthesis, Structure, Electrochemistry, and Optical Properties” Chem. Eur. J. 2018, 24, 9622-9631.

Spolnik, G; Wach, P; Rudzinski, KJ; Skotak, K; Danikiewicz, W; Szmigielski, R „Improved UHPLC-MS/MS Methods for Analysis of Isoprene-Derived Organosulfates” Anal. Chem. 2018, 90, 3416-3423.

Franczuk, B; Danikiewicz, W „Gas-Phase Reactions of Dimethyl Disulfide with Aliphatic Carbanions – A Mass Spectrometry and Computational Study” J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2018, 29, 588-599.

Ogrodowczyk, M; Dettlaff, K; Bednarski, W; Cwiertnia, B; Stawny, M; Spolnik, G; Adamski, J; Danikiewicz, W „Radiodegradation of nadolol in the solid state and identification of its radiolysis products by UHPLC-MS method” Chem. Papers 2018, 72, 349-357.

Sniechowska, J; Paluch, P; Pawlak, T; Bujacz, GD; Danikiewicz, W; Potrzebowski, MJ „New synthetic pathway leading to oxospirochlorins” RSC Advances 2018, 8, 21354-21362.

Brzeskiewicz, J.; Loska, R.; Makosza, M. „alpha-Chlorobenzylation of Nitroarenes via Vicarious Nucleophilic Substitution with Benzylidene Dichloride: Umpolung of the Friedel-Crafts Reaction” J. Org. Chem. 2018, 83, 8499-8508.

Hamkalo, M.; Fita, P.; Fedorynski, M.; Makosza, M. „Interfacial Generation of a Carbanion: The Key Step of PTC Reaction Directly Observed by Second Harmonic Generation” Chem. Eur. J. 2018, 24, 3975-3879.

Nazar, R.; Makosza, M. „Simple Synthesis of Aryl p-Nitroarylacetonitriles by Vicarious Nucleophilic Substitution with Carbanions of Protected Cyanohydrins” Eur. J. Org. Chem. 2018, 376-380.

Nowacki, M.; Wojciechowski, K. „Transition-metal-free [3+3] annulation of indol-2-ylmethyl carbanions to nitroarenes. A novel synthesis of indolo[3,2-b] quinolines (quindolines)” Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 194-202.

 

 

Profesorowie:

prof. Mieczyław Mąkosza
prof. Krzysztof Wojciechowski

Doktoranci:

dr Paweł Świder

Chemicy:

mgr Paulina Wach
mgr Małgorzata Grela
mgr Marian Olejnik
mgr Maciej Sojka
mgr Grzegorz Spólnik
mgr Beata Naumczuk (1/2 etatu)
mgr Małgorzata Rogozińska (1/2 etatu)

Stażyści:

mgr Kinga Kozłowska

Tematyka badań:

Głównym obszarem zainteresowania Zespołu Spektrometrii Mas są badania reakcji anionów organicznych w fazie gazowej, w szczególności reakcji karboanionów z nitrozwiązkami aromatycznymi oraz związkami karbonylowymi, akceptorami Michaela i innymi związkami elektrofilowymi. W Zespole opracowano metodykę generowania karboanionów w fazie gazowej w wyniku reakcji dekarboksylacji anionów karboksylanowych w źródle jonów elektrosprej (ESI). Wytwarzane w ten sposób karboaniony są poddawane reakcjom z gazowymi reagentami elektrofilowymi w źródle jonów lub w komorze zderzeń spektrometru typu potrójny kwadrupol. Prowadzone są także prace w obszarze modelowania metodami chemii kwantowej reakcji anionów organicznych z odczynnikami elektrofilowymi w fazie gazowej i w roztworach.

W ramach wymienionej wyżej tematyki badane są obecnie reakcje halogenofilowe i pokrewne (tzw. reakcje X-filowe) w fazie gazowej. Związane są z nią także badania reakcji organicznych wodoronadtlenków w fazie gazowej, przy czym w tym przypadku badane są zarówno reakcje ich anionów, jak i kationów powstających w wyniku protonowania tych związków w źródle jonów.

Kolejnym obszarem badań Zespołu Spektrometrii Mas jest wykorzystanie technik spektrometrii mas do analizy poliizoprenoidów i innych lipidów. Temat ten jest realizowany we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. W Zespole Spektrometrii Mas opracowano metody rozdzielania i identyfikacji poliprenoli z wykorzystaniem techniki HPLC/MS. Metody te zastosowano do analizy mieszanin poliprenoli i ich pochodnych (np. estrów), wydzielanych z różnych organizmów roślinnych.

W Zespole badane są także nowe techniki jonizacji z punktu widzenia ich zastosowań do analizy związków organicznych i metaloorganicznych. W szczególności są to metody APPI (fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym) oraz ASAP (Atmospheric Solid Analysis Probe).

Ponadto Zespół prowadzi badania, których celem jest identyfikacja i ustalenie bądź potwierdzenie struktury zanieczyszczeń w lekach, kosmetykach, pestycydach i półproduktach stosowanych do ich wytwarzania, na zlecenie zainteresowanych firm. W tym celu zostało utworzone w ramach Zespołu Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych. Więcej informacji na jego temat można znaleźć w witrynie internetowej Instytutu ( http://www.icho.edu.pl/laboratorium_analizy_substancji_bioaktywnych.php).

Kierownik:

Dr Magdalena Maja Zimnicka
e-mail: magdalena.zimnicka@icho.edu.pl

Staż naukowy, prof. E. Uggerud, University of Oslo, Oslo, Norwegia
Doktorat, Instytut Chemii Organicznej PAN
Staż podoktorski, prof. F. Tureček, University of Washington, Seattle, USA

Realizowane granty:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N204 062 32/1602 pt. Badania właściwości i reakcji anionowych σ-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 0641/IP3/2011/71 pt. Badania właściwości i struktury układu tioamidowego w modelowych ditiopeptoidach – potencjalnych jednostkach budulcowych w syntezie związków biologicznie czynnych.

Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/03/D/ST4/03067 pt. Rozpoznanie molekularne za pomocą spektrometrii mas. Badania właściwości niekowalencyjnych kompleksów ligandów receptorów melanokortinowych.

Tematyka badań:

Tematyka podejmowanych badań wiąże się z wykorzystaniem spektrometrii mas i technik związanych z tą metodą takich jak mobilność jonów do badania właściwości i interakcji cząsteczek. W szczególności prowadzone są prace w celu określenia zakresu stosowania spektrometrii mas do badania rozpoznania molekularnego. Równolegle prowadzone są badania mające na celu określenie wpływu obecności układu tioamidowego na konformacje peptoidów.

Publikacje:

Zimnicka M.M. „Conformational Features of Thioamide-Containing Dipeptoids and Peptoid-Peptide Hybrids-Computational and Experimental Approaches” J. Phys. Chem A 2018, 122, 7818-7831.

No Comments