Usługi analityczne

28/08/2017
Informacje ogólneLaboratoria świadczące usługi analityczneCennik usług analitycznychLaboratorium Analizy Substancji BioaktywnychWzory zleceń na wykonanie badań

Usługi analityczne – informacje ogólne

Instytut Chemii Organicznej PAN, dzięki dobremu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę analityczną, a także dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie analizy związków organicznych. Od wielu lat korzystają z nich wyższe uczelnie, instytuty badawcze, a także liczne firmy z takich gałęzi przemysłu chemicznego, jak wytwarzanie leków, kosmetyków i środków ochrony roślin. Pełną informację na temat możliwości analitycznych poszczególnych laboratoriów można znaleźć na ich stronach WWW, do których bezpośredni dostęp jest możliwy z Wykazu Laboratoriów »

Dla usprawnienia kontaktów pomiędzy klientami i laboratoriami analitycznymi IChO PAN oraz wzbogacenia naszej oferty w roku 2006 zostało utworzone Laboratorium Analizy Leków. Jego głównym celem było zaoferowanie klientom kompleksowych analiz dostarczanych przez nich próbek. Dzięki temu klient może złożyć tylko jedno, zbiorcze zamówienie na wszystkie interesujące go pomiary i odebrać jeden zbiorczy raport. Od 1 czerwca 2011 roku Laboratorium Analizy Leków zmieniło nazwę na Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych, co lepiej oddaje szeroki zakres jego usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie Laboratorium »

Z usług analitycznych świadczonych przez IChO PAN można korzystać w trzech podstawowych formach:

zlecenie wykonania konkretnych analiz wybraną metodą (lub metodami)

W tym celu należy skontaktować się z kierownikiem danego zespołu (wykaz poniżej) lub osobą przez niego upoważnioną i złożyć formalne zamówienie wykonania badań. Forma zamówienia jest praktyczne dowolna, ale musi ono zawierać następujące informacje:

  • pełne dane jednostki zamawiającej z numerem NIP;
  • rodzaj zamawianych analiz i liczbę próbek;
  • deklarację zapłaty należności przelewem na konto IChO PAN po otrzymaniu faktury
  • podpisy i pieczątki dwóch osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi (np. dyrektor, dziekan lub kierownik grantu i księgowy lub kwestor).

Należy też wypełnić zlecenia na konkretne pomiary, których wzory można znaleźć tutaj ». W przypadku planowania wielu analiz danego rodzaju w ciągu dłuższego okresu czasu, możliwe jest złożenie zamówienia otwartego. W takim zamówieniu nie precyzuje się liczby próbek. Jest ono rozliczane z końcem każdego miesiąca kalendarzowego zgodnie z rzeczywistą liczbą wykonanych pomiarów. Zamówienie otwarte jest ważne do końca roku kalendarzowego, w którym zostało wystawione, chyba że z jego treści wynika okres krótszy.

W razie potrzeby wystawiamy ofertę na wykonanie określonych badań. Koszty poszczególnych rodzajów analiz można znaleźć w cenniku usług analitycznych ». Należy zaznaczyć, że ceny podane w cenniku dotyczą samych analiz, bez interpretacji wyników i opracowania raportu. Wyniki dostarczane są w wersji drukowanej i/lub elektronicznej (jak dokument w formacie PDF lub MS Word).

zlecenie wykonania zestawu wybranych analiz i ew. opracowanie zbiorczego raportu (także w języku angielskim)

Jeśli klient jest zainteresowany uzyskaniem kompletu analiz swoich próbek np. do celów rejestracyjnych, może zlecić takie badania w Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych ». Laboratorium przyjmuje zlecenia także na badania metodami niedostępnymi w IChO PAN, ale osiągalnymi w innych jednostkach naukowych. Pełną informację można uzyskać kontaktując się z pracownikami Laboratorium ». Jeśli klient nie wymaga opracowania raportu, koszt usługi jest prostą sumą kosztów poszczególnych analiz. Cena raportu zależy od jego objętości i stopnia trudności języka, w którym ma być przygotowany (polski lub angielski) i jest ustalana indywidualnie w porozumieniu z klientem.

wykonywanie analiz w ramach współpracy naukowej

Trzecią możliwością wykonania analiz w laboratoriach IChO PAN jest nawiązanie w tym celu współpracy naukowej z odpowiednim Zespołem lub Zespołami. Oczywiście, taka współpraca może mieć miejsce tylko wówczas, gdy dotyczy zagadnienia interesującego naukowo i wymagającego znacznie większego „wkładu intelektualnego” ze strony pracowników Zespołu IChO w porównaniu ze standardowymi pomiarami. Wynikiem takiej współpracy jest wówczas publikacja lub seria wspólnie napisanych publikacji naukowych. Koszty pomiarów bierze na siebie Zespół IChO.

Wykaz laboratoriów świadczących usługi analityczne w IChO PAN

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY (MRJ)

MRJ
Kierownik:
dr hab. Wojciech Schilf, prof. nadzw.
e-mail: wojciech.schilf at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 33 18

SPEKTROMETRIA MAS (MS)

MS
Kierownik:
prof. Witold Danikiewicz
e-mail: witold.danikiewicz at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 22 11

SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA (ECD, ORD, VCD, UV-VIS-NIR, IR)

Spektroskopia optyczna
Kierownik:
dr inż. Aleksandra Butkiewicz
e-mail: aleksandra.butkiewicz at icho.edu.pl
tel. +48 22 343 22 12 / 21 22

RENTGENOWSKA ANALIZA STRUKTURALNA (X-Ray)

x-ray
Kierownik:
prof. Zofia Urbańczyk-Lipkowska
e-mail: zofia.lipkowska at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 22 07

ANALIZA ELEMENTARNA

Analiza elementarna
Kierownik:
mgr inż. Krystyna Markucińska
e-mail: krystyna.markucinska at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 20 04


Cennik usług laboratoriów analitycznych IChO PAN

Podane są ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Magnetyczny Rezonans Jądrowy Powrót do góry strony

POMIAR NA SPEKTROMETRZE: CENA dla klientów niekomercyjnych
CENA dla klientów komercyjnych
600 MHz 120 zł/godz. 140 zł/godz.
500 MHz 100 zł/godz. 110 zł/godz.
400 MHz (samoobsługa) 50 zł/godz.  
200 MHz (samoobsługa) 35 zł/godz.  

Dla próbek rozpuszczonych w CDCl3, DMSO-d6, D2O, benzenie-d6 i acetonie-d6
w cenie widma jest uwzględniony koszt użytego rozpuszczalnika. Dla pozostałych próbek do ceny widm będzie doliczony koszt użytego
rozpuszczalnika zgodnie z poniższym cennikiem:

ROZPUSZCZALNIK CENA
acetonitryl-d3 9,30 zł
dimetyloformamid-d7 74,20 zł
metanol-d4 13,80 zł
dichlorometan-d2 14,00 zł
pirydyna-d5 13,90 zł
toluen-d8 10,70 zł
kwas trifluorooctowy-d 12,20 zł

Koszty pozostałych, niestandardowych rozpuszczalników będą wyliczane na podstawie aktualnych cenników dostawcy.

Spektrometria Mas Powrót do góry strony

RODZAJ POMIARU CENA
dla klientów niekomercyjnych

CENA dla klientów komercyjnych
Widmo EI niskiej rozdzielczości (EI-LR) 80 zł/próbkę 110 zł/próbkę
Widmo EI niskiej i wysokiej rozdzielczości (EI-HR) 140 zł/próbkę 190 zł/próbkę
Elektrosprej niskiej rozdzielczości (ESI-LR)) 110 zł/próbkę 140 zł/próbkę
Elektrosprej wysokiej rozdzielczości (ESI-HR) 200 zł/próbkę 240 zł/próbkę
Pomiary APPI i APCI niskiej rozdzielczości (APPI-LR i APCI-LR) 110 zł/próbkę 140 zł/próbkę
Pomiary APPI i APCI wysokiej rozdzielczości (APPI-HR i APCI-HR) 200 zł/próbkę 240 zł/próbkę
Desorpcja polem niskiej rozdzielczości (FD-LR) 150 zł/próbkę 190 zł/próbkę
Desorpcja polem wysokiej rozdzielczości (FD-HR) 240 zł/próbkę 290 zł/próbkę
Pomiar ASAP-HRMS 200 zł/godz. 240 zł/godz.
Pomiar GC/MS 120 zł/godz. 160 zł/godz.
Pomiar GC/HRMS 220 zł/godz. 300 zł/godz.
Pomiar HPLC/MS 220 zł/godz. 300 zł/godz.
Pomiar UHPLC/HRMS 300 zł/godz. 500 zł/godz.

Ceny pomiarów niestandardowych (np. widma fragmentacyjne) są każdorazowo uzgadniane z klientem.

Spektroskopia Optyczna Powrót do góry strony

RODZAJ WIDMA CENA
dla klientów niekomercyjnych

CENA dla klientów komercyjnych
Widmo w podczerwieni (IR) 60 zł/godz. 80 zł/godz.
Widmo oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) 40 zł/godz. 60 zł/godz.
Widmo w nadfiolecie, świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (UV-VIS-NIR) 60 zł/godz. 80 zł/godz.
Widmo elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) 80 zł/godz. 100 zł/godz.
Widmo ECD z kompleksem 85 zł/godz. 105 zł/godz.
Widmo dichroizmu liniowego (LD) 80 zł/godz. 100 zł/godz.
Pomiar HPLC/ECD 150 zł/godz. 170 zł/godz.
Widmo dyspersji skręcalności optycznej (ORD) 100 zł/godz. 120 zł/godz.
Widmo fluorescencyjnego dichroizmu kołowego (FDCD) 100 zł/godz. 120 zł/godz.
Inne rodzaje pomiarów do uzgodnienia indywidualnie do uzgodnienia indywidualnie

Rentgenowska Analiza Strukturalna Powrót do góry strony

RODZAJ POMIARU CENA dla klientów niekomercyjnych
CENA dla klientów komercyjnych
Pomiar bez obliczeń 600 zł/próbkę 800 zł/próbkę
Pomiar i obliczenia 1400 zł/próbkę 1600 zł/próbkę
Azot do pomiaru w niskiej temperaturze 50 zł/ 60 l azotu 50 zł/ 60 l azotu

Analiza Elementarna Powrót do góry strony

RODZAJ ANALIZY CENA
dla klientów zewnętrznych
(komercyjnych i niekomercyjnych)
Zawartość CH 120 zł/próbkę
Zawartość N 60 zł/próbkę
Zawartość XS 60 zł/próbkę
Zawartość popiołu 25 zł/próbkę
Wykonanie naważki 10 zł/próbkę

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Kierownik:
prof. dr hab. Witold Danikiewicz
Informacji o pomiarach udziela:
mgr Grzegorz Spólnik
tel. (22) 343 22 11
e-mail: grzegorz.spolnik at icho.edu.pl

Powrót do góry strony Oferta Analityczna

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych (dawniej Laboratorium Analizy Leków) oferuje szeroką gamę prac analitycznych dla próbek substancji organicznych o małych i średnich cząsteczkach pochodzenia syntetycznego oraz biologicznego. Oferta obejmuje identyfikację nieznanych substancji, ustalanie składu mieszanin, potwierdzenie struktury znanych substancji na podstawie badań spektralnych do dokumentacji wymaganej przy rejestracji leków lub rejestracji chemikaliów zgodnie z dyrektywą REACH, analizę zanieczyszczeń w lekach, kosmetykach i innych produktach przemysłu chemicznego. Bogate zaplecze naukowe oraz wiedza w zakresie syntezy organicznej zapewniają dokładną i wyczerpującą interpretację uzyskiwanych wyników.

Powrót do góry strony Metody Analityczne

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych posiada bogate zaplecze technik analitycznych, spektralnych i innych metod badania właściwości fizyko-chemicznych.

HPLC-MS

HPLC-MS
Zestaw Shimadzu LC-20 Prominence z detektorem UV połączony z tandemowym spektrometrem masowym 4000 Q-TRAP marki Applied Biosystems umożliwiający zarówno analizę jakościową próbek, pozwalającą na identyfikację znanych i nieznanych składników na podstawie widm fragmentacyjnych MS2 i MS3, jak i analizę ilościową. Posiadamy bogaty zakres kolumn chromatograficznych oraz źródeł jonizacji pozwalający na pracę zarówno na fazach odwróconych (ESI, APCI) jak i normalnych (APPI) oraz duże doświadczenie w dostosowywaniu metod chromatograficznych do wymagań spektrometrii mas polegających na ograniczeniu w stosowaniu buforów nieorganicznych, głównie fosforanowych.

GC-MS

Na wyposażeniu naszego laboratorium posiadamy dwa zestawy GC-MS. Nowy zestaw Agilent 7890A & 5975C to chromatograf gazowy połączony z prostym kwadrupolowym spektrometrem masowym ze źródłami jonów EI i CI oraz przystawką do analiz Headspace, pozwalający na szybkie i dokładne analizy GC-MS, umożliwiające identyfikację składników mieszanin w oparciu o biblioteki widm. Drugi zestaw do GC-MS to chromatograf Agilent 6890N ze spektrometrem GCT Premier marki Waters wyposażonym w źródła jonizacji EI, CI i FI oraz analizator masy typu Time-Of-Flight (TOF), pozwalający wykonywać pomiary wysokiej rozdzielczości. Możliwość wyznaczenia dokładnej masy ułatwia analizę zanieczyszczeń leków i innych substancji, których widma rzadko znajdują się w bibliotekach, więc nie mogą być tym sposobem zidentyfikowane.

Inne spektrometry mas

Laboratorium, jako że jest integralną częścią Zespołu Spektrometrii Mas », posiada pełny dostęp do jego aparatury, do zapoznania się z opisem której zapraszamy na jego stronę internetową.

Pozostałe techniki spektralne

W obrębie naszego instytutu działają pracownie:

Magnetycznego Rezonansu Jądrowego »
Spektroskopii UV-VIS, IR i Dichroizmu Kołowego (CD), »
Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej oraz
Analizy Elementarnej, »

z których usług za naszym pośrednictwem mogą Państwo korzystać podczas przeprowadzania kompleksowych analiz do dokumentacji spektralnej.

Inne techniki analityczne

W znajdującym się po sąsiedzku Instytucie Chemii Fizycznej działają pracownie Dyfraktometrii Proszkowej (XRPD) » oraz Skaningowej Kalorymetrii Różnicowej (DSC) », z których oferty, również za naszym pośrednictwem, mogą Państwo korzystać.

Powrót do góry strony Zlecenia oraz formy prezentacji wyników

W każdej chwili mogą Państwo poprosić ofertę na dowolne oferowane przez nasze laboratorium usługi. Zamiast zwracać się do różnych pracowni z wieloma zleceniami mogą Państwo zamówić u nas pełną dokumentację spektralną lub kompleksowe badania składu oraz zanieczyszczeń dowolnych, wchodzących w zakres naszych badań, próbek. Nasze Laboratorium nie pobiera żadnych opłat za pośredniczenie pomiędzy Klientem, a poszczególnymi pracowniami analitycznymi. Dodatkowo przygotowujemy również kompleksowe raporty z uzyskanych wyników polegające na szczegółowym ich opisie i interpretacji w języku polskim i/lub angielskim oraz w formie dogodnej dla Klienta. Istnieje również możliwość otrzymania wyników bez interpretacji, w postaci wydruków widm w postaci papierowej lub elektronicznej, a w niektórych przypadkach w formie surowych plików z aparatury (np. pliki FID z NMR).

Powrót do góry strony Cennik usług

W związku z indywidualnym charakterem większości zleceń cena dla każdego zlecenia ustalana jest osobno i przesyłana do Klienta w postaci oficjalnej oferty pocztą elektroniczną. W przypadku nie korzystania z usługi interpretacji wyników i sporządzania raportu obowiązują cenniki odpowiednich laboratoriów » , które znaleźć można na stronach Instytutu.

Powrót do góry strony Nasi Klienci

Na przestrzeni lat udało nam się zdobyć szeroką rzeszę stałych klientów, zarówno dużych jak i mniejszych. W niektórych przypadkach działamy na zasadzie ścisłej współpracy. Z naszych usług korzystają lub korzystali m. in. Polpharma, Nobilus Ent, Polfa Rzeszów (Valeant), Temapharm, Celon Pharma, Polfa Warszawa, Polfa Tarchomin, Organika-Sarzyna, Adamed, Vetos Pharma, Biofarm, Miraculum i wiele innych firm i jednostek badawczo-rozwojowych.

Usługi analityczne – wzory zleceń

Dla usprawnienia kontaktów pomiędzy klientami i laboratoriami analitycznymi IChO PAN zamieszczamy poniżej wzory formularzy do wykonania podstawowych badań:

Zlecenie analiza elementarna Pobierz »

Zlecenie ECD Pobierz »

Zlecenie ORD Pobierz »

Zlecenie VCD Pobierz »

Zlecenie IR, UV Pobierz »

Zlecenie MS (PDF) Pobierz »

Zlecenie NMR Pobierz »

Zlecenie XRay Pobierz »

No Comments