Dokumenty

30/05/2017
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk
Regulamin podziału środków z dotacji MNiSW na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Wyciąg z regulaminu pracy w laboratoriach w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie - tekst jednolity
Zmiana Statutu Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Regulamin finansowania nauki języków obcych przez doktorantów Studiów Doktoranckich Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Instrukcja BHP dla pracowników i doktorantów, użytkowników laboratoriów IChO PAN
Szablon do opisywania zawartości odpadów wodnoorganicznych oraz chlorowcoorganicznych, oddawanych do punktu zbierania odpadów w IChO PAN
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk
Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - tekst jednolity
Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie - tekst jednolity

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI – zmieniono 16 stycznia 2015 r.

Program 4-Letnich Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie - tekst jednolity
Wzór poświadczenia odbycia szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP przez stażystów
Regulamin Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN 2012 r.

No Comments